Zorg en veiligheid

Een leerling komt in de eerste plaats naar school om te leren. Het is daarbij van essentieel belang dat iedere leerling zich veilig voelt in en rond het schoolgebouw. Op Den Bongerd willen we samen met leerlingen, ouders en onderwijspersoneel een veilig schoolklimaat realiseren, zodat iedere leerling zich kan focussen op het belangrijkste onderdeel van onderwijs, namelijk het ontwikkelen van zijn talenten en vaardigheden. Om dat te bereiken, hebben we een aantal speerpunten:

 • We streven ernaar om in de omgang met leerlingen duidelijk, consequent en rechtvaardig op te treden (we letten daarin wel op verschillen in aanpak naar leerlingen).
 • We hanteren een lijst van algemene afspraken/regels, waaraan zowel leerkrachten als leerlingen zich dienen te houden.
 • In verzorging en biologielessen wordt aandacht besteed aan gezond en hygiënisch gedrag.
 • Preventieve opstelling t.a.v. roken en energiedranken.
 • Duidelijke afspraken over alcohol- en drugsgebruik.
 • Voorkomen of bestrijden van pestgedrag.
 • Afspraken ter voorkoming van seksuele intimidatie en machtsmisbruik.
 • Deelname aan projecten gericht op preventie van risicovol gedrag.
 • Ouderavonden waar gesproken wordt over ‘de veilige school’ (in samenspraak met de ouderraad).
 • Betrokkenheid van de politie.
 • Surveillance door alle medewerkers.

Het spreekt voor zich dat het docententeam hierin een voorbeeldfunctie vervult.

Voor meer informatie zie onze locatiegids.